Điều chỉnh thời gian thực hiện của 16 tuần chuyên môn học kỳ II

giảm còn 10 tuần

Bắt đầu thực hiện từ ngày 04/5/2020 đến ngày 11/7/2020 cụ thể

1. ĐỘ TUỔI 13 - 24 THÁNG

S

TT

CHỦ ĐỀ

TUẦN CM

THỜI GIAN

SỐ TUẦN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM

1

BÐ vµ c¸c b¹n

(1 tuần)

20

 

04/5 -09/5/2020

Giảm 01 tuần

2

§å dïng, ®å ch¬i cña bÐ

(1 tuần)

21

11/5 – 16/5/2020

Giảm 01 tuần

3

BÐ víi ph­­¬ng tiÖn giao th«ng

(3 tuần)

22

23

24

18/5 – 23/5/2020

25/5 – 30/5/2020

01/6 -06/6/2020

 

Giảm 01 tuần

4

C¸c c« c¸c b¸c trong nhµ trÎ

(1 tuần)

25

 

08/6 – 13/6/2020

 

Giảm 01 tuần

5

C©y vµ nh÷ng b«ng hoa ®Ñp

(1 tuần)

26

15/6 – 20/6/2020

Giảm 01 tuần

6

Nh÷ng con vËt ngé nghÜnh ®¸ng yªu

(1 tuần)

27

 

22/6  – 27/6/2020

Giảm 01 tuần

7

MÑ vµ nh÷ng người th©n yªu cña bÐ

(2 tuần)

28

29

29/6  – 04/7/2020

06/7 – 11/7/2020

 

 

Ôn tập ®¸nh gi¸ cuèi n¨m

 

13/7 – 15/7/2020

 

 

2. ĐỘ TUỔI 25 - 36 THÁNG:

 

S

TT

CHỦ ĐỀ

TUẦN CM

THỜI GIAN

SỐ TUẦN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM

1

Mùa xuân

(1 tuần)

Mùa xuân

20

 

04/5-09/5/2020

 

Giảm 02 tuần

2

MÑ vµ nh÷ng ng­êi th©n yªu cña bố

(2 tuần)

Mẹ của bé

21

11/5-16/5/2020

Giảm 01 tuần

Người thân của bé

22

18/5-23/5/2020

3

 

Ph­­¬ng tiÖn giao th«ng

(3tuần)

PTGTđường bộ

23

25/5-30/5/2020

 

Giảm 01 tuần

PTGT đường  hàng không

24

01/6 -06/6/2020

PTGT đường thủy

25

 

08/6-13/6/2020

4

Mïa hÌ ®Õn råi

(2 tuần)

Thời tiết mùa hè

26

15/6-20/6/2020

Giảm 01 tuần

Trang phục mùa hè

27

22/6-27/6/2020

5

BÐ lªn mÉu gi¸o

(2 tuần)

Lớp học của bé

28

29/6-04/7/2020

Giảm 01 tuần

Lớp học mới 3 tuổi

29

06/7-11/7/2020

Ôn tập ®¸nh gi¸ cuèi n¨m

 

13/7 -15/7/2020

 

 

3. ĐỘ TUỔI 3 – 4 TUỔI ; 4 – 5 TUỔI

 

S

TT

CHỦ ĐỀ

TUẦN CM

THỜI GIAN

SỐ TUẦN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM

1

ThÕ giíi thùc vËt

(3 tuần)

1. Một số loại hoa – Quả

20

04/5-09/5/2020

Giảm 01 tuần

2. Một số loại rau

21

11/5-16/5/2020

3. Cây xanh và môi trường sống

22

18/5-23/5/2020

2

Ph­¬ng tiÖn vµ luật lệ giao thông

(3 tuần)

Một số PT GT

23

25/5-30/5/2020

 

Giảm 02 tuần

Một số PT GT

24

01/6-06/6/2020

Một số  luật lệ giao thông

25

 

08/6-13/6/2020

3

C¸c hiÖn t­îng tù nhiªn

(2 tuần)

C¸c hiÖn t­îng tù nhiªn

26

15/6-20/6/2020

 

 

Giảm 01 tuần

Các mùa trong năm

27

 

22/6-27/6/2020

 

4

QH- §Êt n­íc- B¸c Hå

(2 tuần)

Quê hương, đất nước

28

29/6-04/7/2020

Giảm 02 tuần

B¸c Hồ

29

06/7-11/7/2020

Ôn tập ®¸nh gi¸ cuèi n¨m

 

13/7-15/7/2020

 

 

 

 

 

4. ĐỘ TUỔI  5-  6 TUỔI

 

S

TT

CHỦ ĐỀ

TUẦN CM

THỜI GIAN

SỐ TUẦN ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM

1

ThÕ giíi thùc vËt

(3 tuần)

 

1. Một số loại hoa-Quả

20

04/5 -09/5/2020

Giảm 01 tuần

2. Một số loại rau

21

11/5– 16/5/2020

3. Cây xanh và môi trường sống

22

18/5-23/5/2020

2

Ph­¬ng tiÖn vµ luật lệ giao thông

(3 tuần)

Một số phương tiện giao thông

23

25/5 –30/5/2020

Giảm 02 tuần

Một số phương tiện giao thông

24

01/6 -06/6/2020

Một số  luật lệ giao thông

25

 

08/6 –13/6/2020

3

C¸c hiÖn t­îng tù nhiªn

(2 tuần)

C¸c hiÖn t­îng tù nhiªn

26

15/6 –20/6/2020

Giảm 01 tuần

Các mùa trong năm

27

 

22/6 - 27/6/2020

 

4

QH- §Êt n­íc- BH

(1 tuần)

Quê hương, đất n­íc - Bác Hồ

28

29/6 - 04/7/2020

Giảm 01 tuần

5

Trường tiểu học

(1 tuần)

Một số đồ dùng học sinh tiểu học

29

06/7 -11/7/2020

Giảm 01 tuần

Ôn tập ®¸nh gi¸ cuèi n¨m

 

13/7 -15/7/2020

 

 

 

Hồng Bạch, ngày 27 tháng 4 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Chinh

                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                Nguyễn Thị Rậu